WWW.PIANINO.XMC.PL

Nauka Edukacja Budowa Instrukcja Opis Instrumentu Pianina Muzyka TBF

🎹 Teoria Muzyki Nauka

Teoria oraz Podstawy Wiedzy o Muzyce

Gamy ♫ – W muzyce w utworach muzycznych obowiązują prawa harmonii polegające na stosowaniu gamy durowej i trzech gam molowych. Muzyczne Gamy mogą zaczynać się od dowolnego dźwięku pzyjmując jego nazwę. Zakres tych dźwięków obejmuję wszystkie oktawy. W jednej oktawie jest to siedem różnych dźwięków zwanych stopniami gamy.
Gama durowa ♫ – inaczej nazywana majorową. Dźwięki tej gamy są na ogół oddalone o cały ton, tylko między trzecim i czwartym oraz siódmym i ósmym stopniem występują półtony. Elementarną gamą durową jest gama C-dur. W jej skład wchodzą dźwięki: c,d,e,f,g,a,h,c (półtony pomiędzy e i f, oraz h i c),nazywane także: do,re,mi,fa,sol,la,si,do.
Gama molowa ♫ – zwana minorową, ma jeden półton między drugim i trzecim muzycznym dźwiękiem. Położenie drugiego jest różne – są trzy rodzaje gam molowych. Elementarna tonacja molowa to a-moll:

naturalna: a,h,c,d,e,f,g,a (półtony pomiędzy h i c, oraz e i f)

harmoniczna: a,h,c,d,e,f,gis,a (półtony pomiędzy h i c,e i f, oraz gis i a)

melodyczna: a,h,c,d,e,fis,gis,a (grana w górę); a,g,f,e,d,c,h,a (grana w dół)

Gamy rozbieżne – polegają one na zmianie kierunku na przeciwległy tak, że lewa ręka w centralnej części gamy biegnie ku niskim dźwiekom a prawa ku wysokim… po osiągnięciu szczytu ręce wracają do pierowtnej postawy i gama jest kontynuowana.

Pasażem nazywamy występujące po sobie: pierwszy, trzeci i piąty dźwięk gamy durowej lub molowej

Gama chromatyczna jest to gama, której dźwięki oddalone są od siebie o półton (dwanaście dźwięków w jednej oktawie).

Klawisze Oktawy

Klawisze na klawiaturze podzielone są na zespoły po 12, w tym 7 białych i 5 czarnych. Te zespoły zwane są oktawami. Nasze oktawy mają swoje określone nazwy. Najniższa z nich (tj. trzy najniższe dźwięki instrumentu) nosi nazwę subkontra i jej dźwięki są oznaczane przez podwójne podkreślenie. Nieco wyższa oktawa nosi nazwę kontra (dźwięki są podkreślane raz), następnie wyróżniamy: oktawa wielka (dźwięki pisane wielkimi literami), mała (dźwięki pisane małymi literami), razkreślna (dźwięki pisane z indeksem 1, np. a1) i tak aż do pięciokreślnej, którą w klasycznej klawiaturze reprezentuje tylko jeden najwyższy dźwięk (c5).

Muzyczne Interwały

Interwały to odległości między dwoma dźwiękami, czyli różnica ich wzajemnej wysokości (tj. iloraz częstotliwości). Poszczególne interwały maja swoje wyznaczone nazwy. Oto 12 najmniejszych (Przyjmujemy, że wszystkie interwały jako niższy dźwięk mają c, naturalnie wszystkie te interwały mogą się „zaczynać” od dowolnych dźwięków możemy także stosować kombinacje przewrotów ).


Dźwięki :: Przypisany Interwał
c :: cis – sekunda mała
c :: d – sekunda wielka
c :: dis – tercja mała
c :: e – tercja wielka
c :: f – kwarta
c :: fis – tryton
c :: g – kwinta
c :: gis – seksta mała
c :: a – seksta wielka
c :: b – septyma mała
c :: h – septyma wielka
c :: c1 – oktawa

» » Budowa Pianina « «

» » Etykiety « «